CÁC BƯỚC THÍ SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT TRỰC TUYẾN

1. Hướng dẫn đổi nguyện vọng: https://drive.google.com/open?id=0B0jzSqq4VtIpUUpjMkljQWMzWT

2. Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng: https://drive.google.com/open?id=0B0jzSqq4VtIpd2htbWVYNzM3ZVE

3. Hướng dẫn các bước điều chỉnh nguyện vọng dkxt trực tuyến: https://drive.google.com/open?id=0B0jzSqq4VtIpWWdQLTI2QnphRDA

Bài viết khác