1. Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hoài (Tổ trưởng)

2. Thạc sỹ Đinh Thương Huyền

3. Thạc sỹ Phạm Thị Hằng

4. Cử nhân Phạm Thu Hương

5. Cử nhân Nguyễn Thị Kim Uyên

6. Cử nhân Nguyễn Minh Long

7. Cử nhân  Cao Thị Thu Huyền