1. Thạc sỹ Lương Văn Tâm (Tổ trưởng)

2. Thạc sỹ Phùng Ngọc Trác

3. Thạc sỹ Nguyễn Văn Hiến

4. Thạc sỹ Nguyễn Văn Hùng

5. Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hương

6. Cử nhân Đinh Thị Hồng

7. Cử nhân Nguyễn Thị Châm

8. Thạc sỹ Lê Phạm Thành