1. Thạc sỹ Nguyễn Huy Tân (Tổ trưởng)

2. Tiến sỹ Nguyễn Văn Cơ

3. Thạc sỹ Nguyễn Văn Vạn

4. Thạc sỹ Đinh Thị Nhuận

5. Tiến sỹ Bùi Duy Hưng

6 Thạc sỹ Trần Thị Kim Dung

7. Thạc sỹ Đào Thị Liên

8. Cử nhân Trần Quốc Doanh

9. Cử nhân Đào Minh Thuỷ

10. Cử nhân Phạm Văn Du