1. Thạc sỹ Phan Thị Thạch (Tổ trưởng)

2. Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Lan

3. Thạc sỹ Hoàng Phương Lan

4. Thạc sỹ Khuất Thị Ngọc Thu

5. Thạc sỹ Đào Thị Thu Hiền

6. Cử nhân Trần Thị Lan