1. Thạc sỹ Hoàng Cao Tân (Tổ trưởng)

2. Tiến sỹ Phan Thị Thanh Hồng

3. Thạc sỹ Trần Mỹ Hạnh

4. Thạc sỹ Lê Thị Hương

5. Thạc sỹ Phương Thị Thuý Hằng

6. Thạc sỹ Nguyễn Thị Mai

7. Thạc sỹ Nguyễn Anh Vinh

8. Cử nhân Bùi Đình Khiết