1. Thạc sỹ Đặng Quang Minh (Tổ trưởng)

2. Thạc sỹ Nguyễn Lan Anh

3. Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Yến

4. Cử nhân Bùi Thị Tỵ