1. Thạc sỹ Bùi Hữu Tiến (Tổ trưởng)

2. Cử nhân Đỗ Thị Hải